Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Bewust omgaan met fantasieën

In de voorgaande oefening heb je stilgestaan bij je seksuele fantasieën ten aanzien van minderjarigen. Als er voor jou een bepaalde fantasie is die aanleiding geeft om afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen te bekijken, is het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Niet alleen kan je er zelf veel last door ervaren, je houdt indirect ook het seksueel misbruik van minderjarigen in stand. Zoals eerder genoemd, hoeft er geen verband te bestaan tussen jouw seksuele fantasieën, kijkgedrag en seksueel handelen. Mocht je bij jezelf opmerken dat dit wel het geval is en dat een bepaalde fantasie de neiging om (online) seksueel kindermisbruik te willen plegen versterkt, dan is het van belang om je gedachten en fantasieën te leren aansturen.

Nu je meer inzicht hebt in de eventuele samenhang tussen jouw fantasieën en het opzoeken van de afbeeldingen, kan je bewuster omgaan met je fantasie en gaan oefenen met het aansturen ervan. Grip krijgen op een fantasie zal voor sommige mensen gemakkelijk zijn, anderen zullen er meer tijd en energie aan moeten besteden. Op het moment dat je seksueel opgewonden wordt, kan dit extra moeilijk zijn.

Er zijn een aantal technieken die je kunnen helpen om meer grip te krijgen op je fantasieën en om je aandacht te sturen. Let op: het draait in deze oefening om de fantasieën die aanleiding zijn voor het bekijken van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Fantaseren is niet het probleem, dit kan het wel worden wanneer het een rol gaat spelen bij het bekijken van deze beelden.